راهنمای نویسندگان

اهداف و چشم­ انداز:
فصلنامه حیات، فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی تهران است که در حال حاضر به زبان فارسی و با چکیده انگلیسی چاپ می شود. هدف این مجله آشنا کردن پرستاران و ماماهای کشور با نتایج تحقیقات جدید در حوزه مراقبت‌های پرستاری و مامایی است.
 
انواع مقالات زیر در این مجله مورد بررسی و داوری قرار می گیرند:
مقالات اصیل پژوهشی(Original article)، مقالات مروری (Review article)، گزارش کوتاه (Short Communication)، نامه به سردبیر(Letter to editor)، مطالعات موردی (Case Studies)، گزارش تدوین راهنماهای بالینی(Clinical Practice Guideline)
 
نحوه ارسال مقاله:
- نویسندگان محترم باید مقاله خود را  در تارنمای مجله در قالب دو فایل جداگانه (فایل با ذکر نام نویسندگان و فایل بدون نام نویسندگان) بارگذاری کنند. همچنین نامه درخواست چاپ مقاله (Cover letter ) به وسیله همه نویسندگان نیز بایستی امضا شده و ضمیمه گردد.
- با توجه به این که راهنماهای استاندارد گزارش انواع مطالعات، اعم از کارآزمایی‌ها، مطالعات مشاهده‌ای، مرورهای نظام‌مند و فراتحلیل و تحقیقات کیفی در The EQUATOR Network در آدرس www.equator-network.org قابل دسترسی است، توصیه اکید می‌شود که در نگارش مقاله به راهنماهای یاد شده مراجعه و استانداردهای ذکر شده در آن کاملاً رعایت شود.
همچنین چک لیست انواع مطالعات نیز در این سایت موجود است و نیاز است نویسندگان محترم، با رعایت جزییات کامل این چک لیست ها مقاله خود را ارسال نمایند. عدم توجه به این مهم و سایر بخش‌های راهنمای نویسندگان مجله، موجب رد سریع (Fast reject) مقاله خواهد شد.
لازم به یاداوری است جهت سهولت دسترسی نویسندگان، چک لیست های مهم در قسمت مربوطه به فارسی ترجمه شده و در سایت بارگذاری شده است.
 مقالات باید دارای ویژگی های زیر باشند:
- دارای عنوان صریح، دقیق و مختصر باشند. صفحه عنوان بایستی شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان، آخرین مدرک تحصیلی و وابستگی دانشگاهی نویسندگان، به همراه آدرس دقیق پستی و الکترونیک همه نویسندگان، و هم­چنین تلفن و نمابر نویسنده مسئول باشد.
 
چکیده (به زبان فارسی و انگلیسی، حداکثر تا 250 کلمه) شامل: زمینه و هدف، روش بررسی، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و واژه‌های کلیدی بین 3 تا 5 واژه و مطابق با عناوین موضوعی پزشکی (Mesh) باشد. چکیده انگلیسی دقیقاً معادل چکیده فارسی باشد. برای مقالات پژوهشی کارازمایی، درج کد ثبت کارازامایی بالینی قبل از بیان کلید واژه ها الزامی است.
 
متن اصلی مقاله باید در برگیرنده بخش‌های زیر باشد:
- زمینه و هدف: در این بخش اهمیت و ضرورت انجام تحقیق با توجه به دانش موجود درباره موضوع و مبانی نظری آن وهم­چنین هدف مطالعه مشخص شود.
- روش بررسی : در بخش روش بررسی، به ترتیب: نوع مطالعه، جامعه پژوهش، نمونه مورد مطالعه، روش نمونه‌گیری، ابزار گردآوری داده‌ها، روایی و پایایی ابزارها، ملاحظات اخلاقی و روش‌های آماری به دقت بیان شود. در تدوین این بخش توجه به نکات زیر مورد تأکید است:
الف- نوع پژوهش بایستی به صورت درست و مستند بر اساس منابع معتبر و به روز روش تحقیق رشته‌های پرستاری و مامایی نوشته شود. در صورت استفاده از روش‌های تحقیق جدید، معرفی دقیق روش الزامی است.
 
ب- نحوه و روش محاسبه حجم نمونه بایستی براساس پیامد اولیه مطالعه و نیز متناسب با نوع طرح انجام گیرد. لازم است کلیه مولفه های مربوط به فرمول حجم نمونه مورد استفاده در مقاله به طور واضح بیان شوند. لذا ابتدا پیامدهای اولیه و ثانویه طرح معرفی شده و سپس روش دقیق محاسبه حجم نمونه براساس پیامد اولیه شرح داده شود. در ضمن روش محاسبه­ی حجم نمونه بایستی منطبق با روش‌های آماری مورد استفاده در مطالعه باشد.
 
ج- ابزارهای گردآوری اطلاعات مورد استفاده در پژوهش به صورت صریح و دقیق معرفی شود و روند بررسی روایی و پایایی آن‌ها ذکر گردد.
 
د- مداخله صورت گرفته در مطالعات کارآزمایی بایستی به طور واضح و شفاف با رعایت پروتکل ارایه­ی مداخله به گونه‌ای توضیح داده شود که پژوهشگران دیگر بتوانند مداخله مشابهی را ترتیب دهند.
 
هـ- اگر از دستگاه، وسیله یا نرم‌افزار خاصی استفاده شده است، باید شرکت سازنده و آدرس آن در پرانتز آورده شود(مجوز استفاده از آن نیز به دفتر مجله ارایه شود).
 
و- در صورت استفاده از دارو، نام ژنریک، میزان و دوره مصرف ذکر گردد.
 
ز- کلیه ملاحظات اخلاقی اعم از اخذ رضایت آگاهانه از شرکت­کنندگان در پژوهش و یا قیم قانونی آنها، بیان شود. همچنین در صورت استفاده از حیوان در مطالعه، پژوهشگر ملزم است نحوه نگهداری حیوانات آزمایشگاهی را به طور کامل شرح دهد و ارایه مجوز از کمیته اخلاق زیستی الزامی است.
 
ی- در بخش روش‌های آماری، شاخص‌های به کار رفته برای توصیف داده‌ها ذکر شده و نیز توضیح کامل‌تری از آزمون‌های آماری ارایه شود. سطح معناداری آماری در نظر گرفته شده نیز ذکر گردد.
 
- یافته‌ها: در این قسمت، از متن، جدول، نمودار و عکس به تناسب برای بیان یافته‌ها استفاده شود. ابتدا جدول ویژگی‌های افراد مورد مطالعه، سپس یافته‌های توصیفی و در ادامه یافته‌های تحلیلی آورده شود. لازم است مطابق با نوع پژوهش استانداردهای مربوط به طور جدی رعایت شود.
در مطالعات کارآزمایی ارایه دیاگرام فلوچارت CONSORT ضروری می‌باشد. جداول، نمودارها و ... باید دارای شماره و عنوان کامل و رسا باشد. ضمناً از آوردن جدول‌هایی که اطلاعات آن در متن به طور کامل آمده است، خودداری شود. گزارش نتایج متغیرهای پاسخ یا به صورت کمی و یا کیفی صورت گیرد، ارایه یافته‌های مربوط به یک متغیر به هر دو صورت کمی و کیفی مناسب نیست. مواردی همچون فراوانی و درصد به صورت فراوانی(درصد) در جداول ذکر شود. همچنین میانگین و انحراف معیار به صورت میانگین (انحراف معیار) در متن و جداول ذکر شوند.
تعداد جداول حداکثر 4 عدد می باشد. عنوان جدول باید در بالای آن باشد و هرگونه توضیح در خصوص جدول باید در پایین آن ذکر شود. عناوین شکل­ها در زیر آنها قرار می گیرد. هر جدول و شکل باید در متن ارجاع داده شود.
 
- بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های مهم تحقیق بر اساس هدف مطالعه به اختصار و با رعایت ترتیب منطقی ذکر و پیرامون آن با استناد به موارد همسان و دگرسان در متون مرتبط بحث شود. اگر فرضیاتی در مطالعه مطرح شده، تأیید و یا رد آن مورد بحث قرار گیرد. نتیجه‌گیری به صورت روشن و در حد یافته‌های تحقیق و با توجه به محدودیت‌های مطالعه بیان شود.
 
- کاربرد یافته­ ها در بالین: در این قسمت با توجه به رسالت مجله حیات در ارایه پژوهش­های مرتبط با حیطه پرستاری و مامایی کاربرد یافته­ های پژوهش در سه بخش ذیل شرح داده می­شوند( برای هربخش حداکثر سه عبارت ذکر شود):
- قبل از انجام مطالعه در خصوص موضوع مورد مطالعه چه دانشی وجود داشت؟
- مطالعه چه اطلاعاتی به بدنه دانش اضافه می کند؟
- نتایج مطالعه حاضر در بالین چه کاربردی دارد؟
 
- تشکر و قدردانی: در این بخش از مؤسسه تأمین کننده بودجه، افراد و سازمان‌هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در انجام مطالعه و یا نگارش همکاری نموده‌اند و نام­شان به عنوان نویسنده در مقاله نیامده است، تشکر و قدردانی شود. لازم است کد اخلاق کسب شده  از کمیته  اخلاق در این بخش نگارش شود.
 
- منابع: حداکثر تعداد منابع مقالات متناسب با نوع مقاله می‌باشد. بدین صورت که برای مقالات مروری حداکثر 50، مقالات اصیل 35 و برای سایر موارد 20 منبع ارایه شود. منابع بر اساس ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شود (Vancouver System). ضمناً با توجه به نمایه شدن مقالات مجله در نمایه‌های بین‌المللی لازم است عنوان منابع فارسی نیز به انگلیسی ترجمه شده و در داخل کروشه قرار گرفته و در آخر رفرنس واژه Persian داخل پرانتز افزوده شود تا مشخص شود که اصل منبع به زبان فارسی است. ضمناً در صورتی که مقاله بیش از شش نویسنده داشته باشد در لیست منابع بعد از ذکر اسامی شش نفر اول واژه "et al" آورده شود. هم­چنین لازم است DOI مقالات در انتهای هر رفرنس ذکر شود. برای توضیح بیش‌تر، نحوه نگارش انواع منابع با ذکر مثال ذیلاً آمده است:
 
مقاله فارسی Amir Zadeh N, Amir Zadeh J, Khalil Zadeh H. [A comparative study between two methods of health education in high school students about HIV-AIDS]. Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2004; 3(2): 105-111. (Persian)
انگلیسی Cartagena RGVeugelers PJKipp WMagigav KLaing LM. Effectiveness of an HIV prevention program for secondary school students in Mongolia. J Adolesc Health. 2006 Dec; 39(6): 916-925.
کتاب
 
 
فارسی Mortazavi H, Tabatabaeichehr M. [Handbook of children nursing: healthy child]. Tehran: Salemi Publications; 2002. P. 11. (Persian)
انگلیسی McKenzie JF, Pinger R, Kotecki JE. An introduction to community health. Boston: Jones & Bartlett; 2005. P. 207.
ترجمه کتاب Akhtari AS. [Translation of Neonatal diseases]. Nelson B (Author). Tehran: Khosravi Publications; 2002. P. 244-246. (Persian)
مطالب کنفرانس Negarandeh R. Nursing and patient advocacy: a grounded theory. 18th International Nursing Research Congress Focusing on Evidence-Based Practice: 2007 July 11-14: Vienna, Austria
پایان نامه
 
Divsalar M, Jalalpoor MR. [The effect of health education on knowledge and performance of male barbers related to prevention of HIV & hepatitis B in Kerman city]. MD Dissertation, Health Faculty of Kerman University of Medical Sciences, 2003. (Persian)
منابع الکترونیک  Key and critical objectives of JAMA. Available at: http://jama.amaassn.org/about_current.dtl. Accessed July 4, 2004.
Weiss RA. Social and environmental risk factors in the emergence of infectious disease. 2004 Dec; 10(12 Supple): 570-60. Available from: URL: http:// www. ncbi. nlm. nih. gov/ entrez/ query. fcgi? cmd= Retrieve & db= PubMed & list _ uids = 15577934 & dopt=Abstract
 
 
همچنین از پژوهشگران ارجمند، خواهشمند است نکات ذیل را به هنگام تدوین و ارسال مقاله رعایت فرمایند:
  1. مقالات به زبان فارسی روان و با رعایت قواعد دستوری نگاشته شود و از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل‌های دقیق و رسایی در زبان فارسی دارند، خودداری شود و در موارد ضروری، معادل لاتین داخل پرانتز جلو کلمه گذاشته شود.
  2. مقاله باید در نرم‌افزار Word با قلم یاقوت و سایز 12 برای متن فارسی و با قلم Times new Roman برای متن انگلیسی و با حاشیه مشخص وSingle Space  تایپ شود.
  3.  عکس­ها با فرمت JPEG و GIF باشند، تا حداکثر وضوح را در تارنمای مجله داشته باشند.
  4. مسؤولیت صحت مطالب چاپ شده از دیدگاه علمی، اخلاقی و حقوقی به عهده نویسنده (گان) مقاله می‌باشد.
  5. رای آشنایی بیش‌تر با نحوه تدوین مقالات، نویسندگان محترم می‌توانند از آخرین شماره مجله استفاده نمایند.
  6. نویسنده مکلف است فقط از اختصارات قراردادی استاندارد استفاده کند. از نوشتن کلمات اختصاری در عنوان و چکیده خودداری شود.
 
بدیهی است، تصمیم‌گیری نهایی در مورد مقالات براساس نظرات داوران علمی و معیارهای مجله به عهده تیم سردبیری می‌باشد و  مجله حق رد، قبول، اصلاح، ویرایش و خلاصه نمودن مقاله را برای خود محفوظ می‌دارد. هم­چنین  همه محتوای مجله علمی-پژوهشی حیات تحت حقوق معنوی بین المللی است و هرگونه کپی، ارسال، نمایش یا چاپ محتوای مجله با کسب اجازه کتبی از دفتر مجله قابل انجام است.
 

دفعات مشاهده: 45292 بار   |   دفعات چاپ: 1180 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 47 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به حیات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 , Tehran University of Medical Sciences, CC BY-NC 4.0

Designed & Developed by : Yektaweb