مجله حیات- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر ناهید دهقان نیری
سردبیر

شیوا اسماعیلی
مدیر اجرایی

نشانی: تهران، میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی، دانشکده پرستاری و مامایی، مجله حیات. کدپستی: 1419733171

تلفن:  66591888 -61054531

نمابر :  66591888

پست الکترونیک: hayat@tums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله حیات:
http://hayat.tums.ac.ir/find.php?item=1.57.12.fa
برگشت به اصل مطلب