مجله حیات- اهداف و زمینه‌ها
هدف وزمینه مجله حیات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  هدف مجله حیات که توسط دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت فصلنامه منتشر می شود ، توسعه حرفه ای پرستاران و ماما های شاغل در نظام سلامت و همچنین بهبود پیامد های مددجویان آن ها است. مقاله های اصیل و مقاله های مروری در حوزه مراقبت های پرستاری و مامایی در این مجله چاپ می شوند و مقاله هایی که در خصوص مسایل آموزش پرستاری یا مدیریت پرستاری تهیه شده اند در حوزه فعالیت این مجله قرار نمی گیرند همچنین مقاله هایی که صرفا به توصیف مشکلی در منطقه جغرافیایی محدود پرداخته و فاقد تحلیل کاربردی مناسب باشند در الویت بررسی و چاپ قرار نمی گیرند.

نشانی مطلب در وبگاه مجله حیات:
http://hayat.tums.ac.ir/find.php?item=1.42.31.fa
برگشت به اصل مطلب