مجله حیات- هیات تحریریه
شورای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول:
رضا نگارنده AWT IMAGE
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

سردبیر:
ناهید دهقان‌نیری AWT IMAGE
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. 

شورای نویسندگان:

دکتر فضل الله احمدی AWT IMAGE
استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

زهره پارسایکتا AWT IMAGE
استاددانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

محمدعلی چراغی AWT IMAGE
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

سیده فاطمه حق‌دوست اسکویی AWT IMAGE
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

ناهید رژه AWT IMAGE
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شاهد، تهران، ایران.

معصومه سیمبر AWT IMAGE
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

الهام شکیبازاده AWT IMAGE
دانشیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.

مهوش صلصالی AWT IMAGE
 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

عباس عبادی AWT IMAGE
دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران.

فضل الله غفرانی‌پور AWT IMAGE
استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

مسعود فلاحی خشکناب AWT IMAGE
دانشیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

سید رضا مجدزاده
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

علیرضا نیکبخت نصرآبادی AWT IMAGE
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

ناشر: دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. 

نشانی مطلب در وبگاه مجله حیات:
http://hayat.tums.ac.ir/find.php?item=1.41.16.fa
برگشت به اصل مطلب