مجله حیات- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

صاحب امتیاز: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیر مسؤول: دکتر رضا نگارنده

سردبیر: دکتر ناهید دهقان نیری

معاون سردبیر:دکتر فاطمه بهرام نژاد

 ویراستار: جعفر نوایی

 ویراستار انگلیسی: دکتر مریم قراچه

 مشاور آمار : دکتر لیلا جانانی

 مدیر اجرایی: شیوا اسماعیلی

 حروفچینی و صفحه‌آرایی: فرشته حیدری

 طراح جلد: اصغر سورانی

 

 شماره پروانه انتشار: 1484/102

 ترتیب انتشار: فصلی

شاپا: 2215-1735

شاپای الکترونیک:2008-x188

مقاله‌های این مجله در نمایه نامه های بین‌المللی IRANMEDEX، SID ، INDEX COPERNICUS ، ISC،IMEMR,DOAJ,CINAHL، SCOPUS، و ایران ژورنال نمایه می‌گردد)

http://www.scopus.com

http://www.cinahl.com

http://www.doaj.org

http://www.emro.who.int/HIS/VHSL/index.htm

http://journals.indexcopernicus.com/karta.php

http://www.isc.gov.ir

http://www.sid.ir

http://iranmedex.com

http://www.ricest.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله حیات:
http://hayat.tums.ac.ir/find.php?item=1.40.15.fa
برگشت به اصل مطلب