مجله حیات- بانک‌ها و نمایه‌نامه‌ها
بانک‌ها و نمایه‌نامه‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله حیات در بانک‌های اطلاعاتی و مجموعه‌های زیر نمایه می‌شود:

Scopus

Google scholar

CINAHL

Index Iran Medex

Islamic World Science Citation Center (ISC)

Copernicus

EMRO

Index Medicus for the WHO Eastern Mediterranean Region (IMEMR)

Magiran

Scientific Information Database SID

Iran Journals

Electronic Journals Library

AcademicKeys


CABI

Directory of open Access Journals(DOAJ)

EBSCO(Academic Search Complete, academic search premier, academic search R&D, CINAHL Plus with Full Text, CINAHL Plus)

JournalSeek

LocatorPlus

Open Gate Journal

 Ulrich

WorldCat.

نشانی مطلب در وبگاه مجله حیات:
http://hayat.tums.ac.ir/find.php?item=1.114.18.fa
برگشت به اصل مطلب