راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان مقالات

هدف فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی (حیات)، آشنا کردن پرستاران و ماماهای کشور با تحقیقات جدید در حوزه مراقبت‌های پرستاری و مامایی است.

مجله آماده دریافت و بررسی مقالات پژوهشی اصیل، مروری، گزارش کوتاه و نامه به سردبیر می‌باشد.

با توجه به این که راهنماهای استاندارد گزارش انواع مطالعات، اعم از کارآزمایی‌ها، مطالعات مشاهده‌ای، مرورهای نظام‌مند و فراتحلیل و تحقیقات کیفی در The EQUATOR Network در آدرس www.equator-network.org قابل دسترسی است، توصیه اکید می‌شود که در نگارش مقاله به راهنماهای یاد شده مراجعه و استانداردهای ذکر شده در آن کاملاً رعایت شود. عدم توجه به این مهم و سایر بخش‌های راهنمای نویسندگان مجله، موجب رد سریع (Fast reject) مقاله خواهد شد.

مقالات پژوهشی اصیل باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

- دارای عنوان صریح، دقیق و مختصر باشد.

- چکیده (به زبان فارسی و انگلیسی، حداکثر تا 250 کلمه) شامل: زمینه و هدف، روش بررسی، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و واژه‌های کلیدی بین 3 تا 5 واژه و مطابق با عناوین موضوعی پزشکی (Mesh) باشد. چکیده انگلیسی دقیقاً معادل چکیده فارسی باشد.

- متن اصلی مقاله در برگیرنده بخش‌های زیر باشد:

زمینه و هدف - در این بخش دانش موجود درباره موضوع و مبانی نظری آن، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و هدف مطالعه مشخص شود.

روش بررسی - در بخش روش بررسی، به ترتیب: نوع مطالعه، جامعه پژوهش، نمونه مورد مطالعه، روش نمونه‌گیری، ابزار گردآوری داده‌ها، ملاحظات اخلاقی و روش‌های آماری به دقت بیان شود. در تدوین این بخش توجه به نکات زیر مورد تأکید است:

الف- نوع پژوهش بایستی به صورت درست و مستند به منابع معتبر و به روز روش تحقیق رشته‌های پرستاری و مامایی نوشته شود. در صورت استفاده از روش‌های تحقیق جدید معرفی دقیق روش الزامی است.

ب- روش محاسبه حجم نمونه بایستی براساس پیامد اولیه مطالعه ونیز متناسب با نوع طرح انجام گیرد. لذا ابتدا پیامدهای اولیه و ثانویه طرح معرفی شده و سپس روش دقیق محاسبه حجم نمونه براساس پیامد اولیه شرح داده شود. درضمن روش محاسبه ی حجم نمونه بایستی منطبق با روش‌های آماری مورد استفاده در مطالعه باشد.

ج- ابزارهای گردآوری اطلاعات مورد استفاده در پژوهش به صورت صریح و دقیق معرفی شود و روند بررسی روایی و پایایی آن‌ها ذکر گردد.

د- مداخله صورت گرفته در مطالعات کارآزمایی بایستی به گونه‌ای توضیح داده شود که پژوهشگران دیگر بتوانند مداخله مشابهی را ترتیب دهند.

هـ- اگر از دستگاه، وسیله یا نرم‌افزار خاصی استفاده شده است، باید شرکت سازنده و آدرس آن در پرانتز آورده شود.

و- در صورت استفاده از دارو، نام ژنریک، میزان و دوره مصرف ذکر گردد.

ز- ذکر شماره تأییدیه کمیته اخلاق برای همه مقالات پژوهشی اصیل و ارایه کد IRCT برای کلیه مقالات کارآزمایی بالینی (مواردی که مداخله صورت می‌گیرد) در چکیده فارسی و انگلیسی و بخش ملاحظات اخلاقی متن الزامی است.

ح- در بخش روش‌های آماری، شاخص‌های به کار رفته برای توصیف داده‌ها ذکر شده و نیز توضیح کامل‌تری از آزمون‌های آماری ارایه شود. سطح معناداری آماری در نظر گرفته شده نیز ذکر گردد.

یافته‌ها - در این قسمت، از متن، جدول، نمودار و عکس به تناسب برای بیان یافته‌ها استفاده شود. ابتدا جدول ویژگی‌های افراد مورد مطالعه، سپس یافته‌های توصیفی و در ادامه یافته‌های تحلیلی آورده شود. لازم است مطابق با نوع پژوهش استانداردهای مربوط به طور جدی رعایت شود. در مطالعات کارآزمایی ارایه دیاگرام فلوچارت CONSORT ضروری می‌باشد. جداول، نمودارها و ... باید دارای شماره و عنوان کامل و رسا باشد. ضمناً از آوردن جدول‌هایی که اطلاعات آن در متن به طور کامل آمده است، خودداری شود. گزارش نتایج متغیرهای پاسخ یا به صورت کمی و یا کیفی صورت گیرد ارایه یافته‌های مربوط به یک متغیر به هر دو صورت کمی و کیفی مناسب نیست.

بحث و نتیجه‌گیری - یافته‌های مهم تحقیق بر اساس هدف مطالعه به اختصار و با رعایت ترتیب منطقی ذکر و پیرامون آن با استناد به موارد همسان و دگرسان در متون مرتبط بحث شود. اگر فرضیاتی در مطالعه مطرح شده، تأیید و یا رد آن مورد بحث قرار گیرد. نتیجه‌گیری به صورت روشن و در حد یافته‌های تحقیق و با توجه به محدودیت‌های مطالعه بیان شود.

تشکر و قدردانی - در این بخش از مؤسسه تأمین کننده بودجه، افراد و سازمان‌هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در انجام مطالعه و یا نگارش همکاری نموده‌اند و نامشان به عنوان نویسنده در مقاله نیامده است، تشکر و قدردانی شود.

مقالات مروری روایتی (Narrative) از نویسندگانی پذیرفته می‌شود که در زمینه موضوع مقاله ارسالی دارای دست کم 3 مقاله اصیل در مجلات معتبر باشند.

مقالات مروری نظام‌مند (Systematic review) به شرط رعایت روش و استانداردهای گزارش این نوع مقالات، محدودیت یاد شده در مورد مقالات مروری روایتی را ندارند.

گزارش کوتاه، شکل مختصر ارایه نتایج پژوهش‌های اصیل و شامل همه بخش‌های یک مقاله اصیل است با این تفاوت که حجم آن نباید بیش از 2500 کلمه باشد. بدیهی است هدف از ارایه گزارش کوتاه اعلام نتایج اولیه تحقیقات نیست. همچنین تصمیم در خصوص چاپ این دسته از مقالات نیز براساس داوری علمی صورت می گیرد.

نامه به سردبیر در خصوص موضوعات جدید در حوزه فعالیت مجله و همچنین نقد مقالات شماره‌های قبلی مجله باشد.

از پژوهشگران ارجمند، خواهشمند است نکات ذیل را به هنگام تدوین و ارسال مقاله رعایت فرمایند:

1 - مقالات به زبان فارسی روان و با رعایت قواعد دستوری نگاشته شود و از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل‌های دقیق و رسایی در زبان فارسی دارند، خودداری گردد و در موارد ضروری، معادل لاتین داخل پرانتز جلو کلمه گذاشته شود.

2 - مقاله باید در نرم‌افزار Word با قلم یاقوت و سایز 12 برای متن فارسی و با قلم Times new Roman برای متن انگلیسی تایپ و به صورت Online از طریق وبگاه مجله به آدرس http://hayat.tums.ac.ir/ ارسال گردد.

3 - حداکثر تعداد منابع مقالات متناسب با نوع مقاله می‌باشد. بدین صورت که برای مقالات مروری حداکثر 50، مقالات اصیل 30 و برای سایر موارد 20 منبع ارایه شود. منابع بر اساس ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شود (Vancouver System). ضمناً با توجه به نمایه شدن مقالات مجله در نمایه‌های بین‌المللی لازم است عنوان منابع فارسی نیز به انگلیسی ترجمه شده و در داخل کروشه قرار گرفته و در آخر رفرنس واژه Persian داخل پرانتز افزوده شود تا مشخص شود که اصل منبع به زبان فارسی است. ضمناً در صورتی که مقاله بیش از شش نویسنده داشته باشد در لیست منابع بعد از ذکر اسامی شش نفر اول واژه "et al" آورده شود. برای توضیح بیش‌تر، نحوه نگارش انواع منابع با ذکر مثال ذیلاً آمده است:

مقاله: نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان. عنوان کامل مقاله. نام مجله. سال انتشار؛ شماره مجله: شماره صفحات.

مثال مقاله فارسی:

- Amir Zadeh N, Amir Zadeh J, Khalil Zadeh H. [A comparative study between two methods of health education in high school students about HIV-AIDS]. Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2004; 3(2): 105-111. (Persian)

مثال مقاله انگلیسی:

- Cartagena RG, Veugelers PJ, Kipp W, Magigav K, Laing LM. Effectiveness of an HIV prevention program for secondary school students in Mongolia. J Adolesc Health. 2006 Dec; 39(6): 916-925.

کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان. عنوان کتاب. شماره چاپ. شهر محل چاپ: ناشر؛ سال انتشار. شماره صفحات.

مثال کتاب فارسی:

- Mortazavi H, Tabatabaeichehr M. [Handbook of children nursing: healthy child]. Tehran: Salemi Publications; 2002. P. 11. (Persian)

مثال کتاب انگلیسی:

- Wong L, Hockenberry M, Wilson D, Winkelstein ML, Kline NE. Wong's nursing care of infants and children. St. Louis: Mosby; 2003.

- McKenzie JF, Pinger R, Kotecki JE. An introduction to community health. Boston: Jones & Bartlett; 2005. P. 207.

ترجمه کتاب: نام خانوادگی و نام مترجم. نام کامل کتاب. نام خانوادگی و نام مؤلف کتاب. شماره چاپ. شهر محل چاپ: ناشر؛ سال انتشار. شماره صفحات.

مثال ترجمه کتاب:

- Akhtari AS. [Translation of Neonatal diseases]. Nelson B (Author). Tehran: Khosravi Publications; 2002. P. 244-246. (Persian)

مطالب کنفرانس: نام خانوادگی و نام نویسنده و یا نویسندگان. عنوان مقاله. اسم کنگره: سال، ماه، روز: نام شهر، کشور.

مثال مطالب کنفرانس:

- Negarandeh R. Nursing and patient advocacy: a grounded theory. 18th International Nursing Research Congress Focusing on Evidence-Based Practice: 2007 July 11-14: Vienna, Austria.

پایان‌نامه: نام خانوادگی و نام نویسنده. عنوان کامل پایان‌نامه. مقطع تحصیلی، نام دانشگاه، سال؛ صفحات.

مثال پایان‌نامه:

- Divsalar M, Jalalpoor MR. [The effect of health education on knowledge and performance of male barbers related to prevention of HIV & hepatitis B in Kerman city]. MD Dissertation, Health Faculty of Kerman University of Medical Sciences, 2003. (Persian)

منابع الکترونیک: نام خانوادگی و نام نویسنده. نام مقاله. نام ژورنال، سال انتشار ماه: شماره مقاله. نام سایت اینترنتی.

مثال منابع الکترونیک:

- Key and critical objectives of JAMA. Available at: http://jama.amaassn.org/about_current.dtl. Accessed July 4, 2004.

- Weiss RA. Social and environmental risk factors in the emergence of infectious disease. 2004 Dec; 10(12 Supple): 570-60. Available from: URL: http:// www. ncbi. nlm. nih. gov/ entrez/ query. fcgi? cmd= Retrieve & db= PubMed & list _ uids = 15577934 & dopt=Abstract

4 - مقاله به همراه نامه‌ای با امضای تمامی نویسندگان مقاله ارسال و در آن به روشنی بیان شود که مقاله ارسالی در مجلات دیگر اعم از فارسی و انگلیسی پذیرفته نشده و یا به چاپ نرسیده و نیز هم‌زمان به مجله‌ای دیگر فرستاده نشده است. در ضمن تعهد گردد که تا گرفتن پاسخ نهایی از مجله حیات، مقاله برای نشریه‌ای دیگر ارسال نخواهد شد.

5 - نام و نام خانوادگی نویسنده (گان)، دانشکده، دانشگاه و یا مؤسسه محل فعالیت، مرتبه علمی نویسندگان، نشانی کامل با کدپستی و همچنین شماره تلفن، دورنگار و پست الکترونیکی نویسنده مسؤول در صفحه جداگانه آورده شود. نویسندگان باید ترتیب درج اسامی خود را مشخص نمایند.

6 - مسؤولیت صحت مطالب چاپ شده از دیدگاه علمی، اخلاقی و حقوقی به عهده نویسنده (گان) مقاله می‌باشد.

7 - مجله حق رد، قبول، اصلاح، ویرایش و خلاصه نمودن را برای خود محفوظ می‌دارد.

8 - برای آشنایی بیش‌تر با نحوه تدوین مقالات، نویسندگان محترم می‌توانند از آخرین شماره مجله استفاده نمایند.

بدیهی است، تصمیم‌گیری نهایی در مورد مقالات براساس نظرات داوران علمی و معیارهای مجله به عهده سردبیر می‌باشد.دفعات مشاهده: 22124 بار   |   دفعات چاپ: 610 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 47 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله حیات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Journal of hayat

Designed & Developed by : Yektaweb